ยินดีต้อนรับสู่ wannaprasart เว็บไซต์

 


กรุณา คลิกที่นี่ ไปยังหน้าหลัก

Intro Page

web-promote

บุคคล สังคมและวัฒนธรรม
 

เว็บไซด์ของฉันมีค่า฿4.01 ล้าน

http://www.youtube.com/watch?v=BGxv3FT1vUY


Lyrics | Hillsong United lyrics - Hosanna lyrics


 

++form-addthis++


LED Scroller Generator

จาก Love Kingเหลืออีก

function setcountdown(theyear,themonth,theday){ yr=theyear;mo=themonth;da=theday } //////////CONFIGURE THE COUNTDOWN SCRIPT HERE////////////////// //STEP 1: Configure the countdown-to date, in the format year, month, day: setcountdown(2013,08,08) //STEP 2: Change the two text below to reflect the occasion, and message to display on that occasion, respectively var occasion="รัฐบาลยิ่งลักษณ์! ครบ 2 ปี คริ คริ" var message_on_occasion="Vote Yes !! ...Vote Yes !! ...Vote Yes !!" //STEP 3: Configure the below 5 variables to set the width, height, background color, and text style of the countdown area var countdownwidth='480px' var countdownheight='60px' var countdownbgcolor='lightblue' var opentags='' var closetags='' //////////DO NOT EDIT PASS THIS LINE////////////////// var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec") var crosscount='' function start_countdown(){ if (document.layers) document.countdownnsmain.visibility="show" else if (document.all||document.getElementById) crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countdownie") : countdownie countdown() } if (document.all||document.getElementById) document.write(' ') window.onload=start_countdown function countdown(){ var today=new Date() var todayy=today.getYear() if (todayy < 1000) todayy+=1900 var todaym=today.getMonth() var todayd=today.getDate() var todayh=today.getHours() var todaymin=today.getMinutes() var todaysec=today.getSeconds() var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec futurestring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr dd=Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring) dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1) dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1) dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1) dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1) //if on day of occasion if(dday<=0&&dhour<=0&&dmin<=0&&dsec<=1&&todayd==da){ if (document.layers){ document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+message_on_occasion+closetags) document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close() } else if (document.all||document.getElementById) crosscount.innerHTML=opentags+message_on_occasion+closetags return } //if passed day of occasion else if (dday<=-1){ if (document.layers){ document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+"Occasion already passed! "+closetags) document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close() } else if (document.all||document.getElementById) crosscount.innerHTML=opentags+"Occasion already passed! "+closetags return } //else, if not yet else{ if (document.layers){ document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+dday+ " days, "+dhour+" hours, "+dmin+" minutes, and "+dsec+" seconds left until "+occasion+closetags) document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close() } else if (document.all||document.getElementById) crosscount.innerHTML=opentags+dday+" วัน "+dhour+" ชั่วโมง "+dmin+" นาที และ "+dsec+" วินาที "+occasion+closetags } setTimeout("countdown()",1000) }