wannaprasart http://wannaprasart.siam2web.com/
 


    ปลดเกษียณ เปลี่ยนวิถี

     

     ปลดเกษียณ เปลี่ยนวิถี 


12ปี ประถม - มัธยมท้าย

4ปี หมาย มหา'ลัย แห่งชนผอง

7ปี ออก นอกรั้ว น้ำเงิน - ทอง

อุดมการณ์ ยังก้อง กังวาลไกล

              

ปี'32 ก้าวสู่ "ปราสาทสังข์"

คือความหวัง ตั้งต้น ชนรุ่นใหม่

หวังสร้างตัว สร้างตน ชนศิวิไลซ์

เพื่อนสนิท มิตรสหาย...สู่นายคน

        

ปี'52 ลองทบทวน อย่างถ้วนถี่

20ปี ให้หลัง ยังเข้มข้น

ปลดเกษียณ เปลี่ยนวิถี ชีวิตชน

สู่ตัวตน ชนชั้น ...สามัญชน.

  
  ...wannaprasart blog                                                                                                   


Bookmark and Share

...สามัญชน๐ เพลงพระคาถาชินบัญชร


๐ เทียนแห่งธรรมนำสู่การเมืองใหม่


๐ "... ... ... ตาย เป็น ตาย"๐ แด่...เทพธิดาพันธมิตร


๐ คิดถึง...หลานคุกกี้ - 7 ตุลา อย่าลืมเขา


๐ ต้นธารแห่งความยุติธรรม


๐ เท้าที่ย่าง ทางที่เลือก


๐ เรามิใช่เพียงผู้แสวงหา

๐ ตราตุล ดุลยภาพ


http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=auntymod&month=08-2005&date=06&group=12&blog=2

code ง่ายๆ สำหรับ blog 

                                                                                                          

   เพลง พระคาถาชินบัญชร 
 ๐ เพลงพระคาถาชินบัญชร                                                                                                                                                   


พระคาถาชินบัญชร 


                    
พระคาถาชินบัญชร


เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้นก่อนเจริญภาวนาชินบัญชรตั้งนะโม 3 จบก่อน แล้วระลึกถึง สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 


๑.ชะยาสะนากะตา พุทธา...เชตะวา มารัง สะวาหะนัง สมเด็จพระนราสภสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใด ขณะเมื่อประทับอยู่ ณ พระแท่นพุทธชัยอาสน์...ทรงได้ชัยชนะแก่พระยามาราธิราชกับทั้งหมู่บริพารแล้ว จะตุสัจจาสะภัง ระสัง...เย ปิวิงสุ นะราสะภา. ได้ตรัสรู้ดื่มรสพระจตุราริยสัจอันประเสริฐสมดังพุทธประสงค์


๒.ตัณหังกะราทะโย พุทธา...อัฏฐะวีสะติ นายะกา ขออัญเชิญสมเด็จพระบรมนายกสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น ซึ่งล้วนแต่ เป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่ามุนีทั้งปวง..มีจำนวนรวมกัน ๒๘ พระองค์ มีสมเด็จพระตัณหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง...มัตถะเก เต มุนิสสะรา. จงเสด็จมาอยู่ ณ เบื้องกระหม่อมจอมขวัญของข้าฯ

 

๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง...พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเนขออัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงเสด็จมา สถิตอยู่เบื้องบนศีรษะของข้าพระพุทธเจ้า...ขออัญเชิญพระธรรม จงมาสถิตอยู่ในดวงเนตรของข้าพระพุทธเจ้า สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง...อุเร สัพพะคุณากะโร.ขออัญเชิญพระอริยสงฆ์ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดี ทั้งปวง...จงมาสถิตอยู่ ณ อุระประเทศของข้าพระพุทธเจ้า

 
๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ...สารีปุตโต จะ ทักขิเณขออาราธนาพระอนุรุทธเถรเจ้า จงมาสถิตอยู่ในดวงหฤทัย ของข้าพเจ้า...พระสารีบุตรเถรเจ้าจงมาสถิตอยู่ ณ ส่วนเบื้องขวา โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง...โมคคัลลาโน จะวามะเก.พระอัญญาโกณฑัญญเถรเจ้า จงมาสถิตอยู่ ณ ส่วนเบื้องหลัง...พระมหาโมคคัลลานเถรเจ้า จงมาสถิตอยู่ ณ ส่วนเบื้องซ้าย (ดนตรี)

 

 

๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง...อาสุง อานันทะราหุโล ขออาราธนาพระอานนท์เถรเจ้ากับพระราหุลเถรเจ้า จงมาสถิต ณ โสตเบื้องขวา กัสสะโป จะ มะหานาโม...อุภาสุง วามะโสตะเก.พระมหากัสสปเถรเจ้ากับพระมหานามเถรเจ้า จงมาสถิตอยู่ ณ โสตเบื้องซ้าย

 
๖. เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง...สุริโย วะ ปะภังกะโรขออัญเชิญสมเด็จพระโสภิตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นมหามุนีชั้นเยี่ยม...ทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระพุทธสิริ ทรงมีรัศมีแจ่มจ้าดุจดวงอาทิตย์ นิสินโน สิริสัมปันโน...โสภิโต มุนิ ปุงคะโว.จงเสด็จมาประทับนั่งสถิตอยู่ ณ ชายผมส่วนเบื้องหลังของข้าฯ

 
๗. กุมาระกัสสะโป เถโร...มะเหสี จิตตะวาทะโกขออาราธนาพระกุมารกัสสปเถรเจ้า ซึ่งเป็นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ มีวาจาอันไพเราะ โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง...ปะติฏฐาสิ คุณากะโร.เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดี จงมาสถิตอยู่ที่ปากของข้าพเจ้าเป็นนิจนิรันดร์

 
๘. ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ...อุปาลี นันทะสีวะลีขออาราธนา พระมหาเถรทั้งห้าพระองค์เหล่านี้ คือ พระองคุลิมาลเถรเจ้า...พระอุบาลีเถรเจ้า พระปุณณเถรเจ้า พระนันทเถรเจ้า และพระสีวลีเถรเจ้า เถรา ปัญจะอิเมชาตา...นะลาเต ติละกา มะมะ.-มาบังเกิด เป็นริ้วรอยอยู่ ณ ที่ตรงหน้าผากของข้าพเจ้า (ดนตรี)๙. เสสาสีติ มะหาเถรา...วิชิตา ชินะสาวะกาขออาราธนา หมู่พระพุทธชิโนรส ชั้นพระมหาเถระทั้งหลาย ๘๐ พระองค์ เอเตสีติ มะหาเถรา.ชิตะวันโต ชิโนระสาซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ชนะข้าศึกคือกิเลส รุ่งเรืองงามอยู่ด้วยเดชแห่งศีล ชะลันตา สีละเตเชนะ..อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.จงมาสถิตดำรงอยู่ทั่วองค์ อวัยวะน้อยใหญ่ของข้าพเจ้า

 
๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ..ทักขิเณ เมตตะสุตตะกังขอพระรัตนสูตร จงมาอยู่ส่วนเบื้องหน้าของข้าพเจ้า ...............................พระเมตตสูตร จงมาอยู่ ณ ส่วนเบื้องขวา ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ...วาเม อังคุลิมาละกัง.พระธชัคคสูตร จงมาอยู่ ณ ส่วนเบื้องหลัง พระอังคุลิมาลสูตร จงมาอยู่ ณ ส่วนเบื้องซ้าย

 
๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ...อาฏานาฏิยะ สุตตะกังขอพระขันธปริต พระโมรปริต และพระอาฏานาฏิยสูตร ................................จงสำเร็จเป็นหลังคากางกั้นอยู่เบื้องบนอากาศ อากาเส ฉะทะนัง อาสิ...เสสา ปาการะสัณฐิตา.พระปริตและพระสูตรที่เหลือเศษจากนี้ จงสำเร็จเป็นกำแพงล้อมรอบ 


๑๒. ชินานานา วะระสังยุตตา...สัตตัปปาการะลังกะตาเมื่อข้าพระพุทธเจ้าประกอบการงานของตน อยู่ในขอบเขตกรงธรรม...ประกอบด้วยพุทธอาณาและพลานุภาพอันมั่นคงในกาลทุกเมื่อเช่นนี้(ดนตรี)วาตะปิตตาทิสัญชาตา...พาหิรัชฌัตตุปัททะวา.-ด้วยพุทธอาณาและพลานุภาพอัน

มั่นคง ...............................ของสมเด็จพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพง ๗ ชั้น


๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ..อะนันตะชินะเตชะสาขอให้อุปัทวันตรายทั้งหลาย ทั้งภานนอกและภายในอันเกิดแต่เหตุต่าง ๆ มีลมกำเริมและดีซ่านเป็นต้น วะสะโต เม สะกิจเจนะ..สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.จงถึงซึ่งความพินาศดับสูญไปโดยไม่มีเหลือ .................................ด้วยเดชอานุภาพของพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุด


๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ...วิหะรันตัง มะฮี*ตะเล-ขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหมู่พระอริยสาวกทั้งหลาย...ซึ่งล้วนแต่เป็นชั้นมหาบุรุษอย่างประเสริฐทุก ๆ พระองค์เหล่านั้น สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ...เต มะหาปุริสาสะภา.จงช่วยรักษาข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ ณ ภาคพื้นดิน ภาคในใจกลางกรงธรรม...ของสมเด็จพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ 

๑๕. อิจเจวะมันโต...สุคุตโต สุรักโขด้วยประการฉะนี้ เป็นอันข้าพเจ้าได้คุ้มครองรักษาตนไว้ด้วยดีแล้ว ชินานุภาเวนะ...ชิตูปัททะโวและด้วยอานุภาพของสมเด็จพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้า ....................ขอให้ข้าพเจ้าจงมีชัยชนะแก่อุปัทวะทั้งปวง ธัมมานุภาเวนะ..ชิตาริสังโฆด้วยอานุภาพธรรมของพระธรรมเจ้า ขอให้ข้าเจ้าจงมีชัยชนะแก่หมู่อริศัตรูทั้งปวง สังฆานุภาเวนะ...ชิตันตะราโยด้วยอานุภาพของพระอริยสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีชัยชนะแก่อันตรายทั้งปวง สัทธัมมานุภาวะปาลิโต...จะรามิชินะปัญชะเรติ.

ข้าพเจ้าเป็นผู้อันอานุภาพแห่งพระธรรมคุ้มครองรักษาแล้ว จะประพฤติปฏิบัติตน...อยู่ในขอบเขตกรงธรรมของสมเด็จพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตลอดไปฉะนี้แล


 

        ...wannaprasart blog  


 

 เทียนแห่งธรรมนำสู่การเมืองใหม่

                                         ๐ เทียนแห่งธรรมนำสู่การเมืองใหม่   


                

                       


   เทียนแห่งธรรมนำสู่การเมืองใหม่

 

 บนเส้นทางแห่งฝัน ฝันไกล 

มุ่งเดิน สู่การเมืองใหม่

นำชาติ นำชน พ้นผองภัย 

รวมดวงใจ เทิดองค์ราชา


แสนมืด ในคืน ไร้ดาว   

แสงเดือน จะดับ ลับเวหา

มีเพียง แสงเทียนแห่งธรรม นำพา  

แม้กายล้า แต่ใจ ไม่หวั่นเกรง

           

 เพลง เทียนแห่งธรรมนำสู่การเมืองใหม่

  โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์  21 ตุลาคม 2551 01:29 น.
 

ผองไทย ต้องยืนหยัด   

ขจัด ทุรชน ข่มเหง        

มือต่อมือ ร่วมบรรเลง   

บทเพลง ยุติธรรม นำชัย


มือต่อมือ จุดแสง เทียนแห่งธรรม  

ส่องนำอรุณ สู่ฟ้าใหม่

พันธมิตร เพื่อประชาธิปไตย   

ร่วมสร้างไทย เป็นไท นิรันดร์ 

 

ให้คนไทย เป็นไท นิรันดร์


เนื้อร้อง - ทำนองและเรียบเรียง - ธิราช 

ขับร้อง - สุจิตรา


                     ...wannaprasart blog

 
 

 "... ... ... ตาย เป็น ตาย"                                             

 
           "... ... ... ตาย เป็น ตาย"  

(โคลงสี่สุภาพ) 

ทุนแม้วฤา อ่อนล้า ...........หมดฤทธิ์ 
ทุนใหม่ฤา จะคิด .............เปลี่ยนข้าง 
อำนาจเถื่อน อำมหิต ........ปลิดร่าง 
กฐินป่าก็ ถูกจ้าง .............ทอดคว้าง กลางถนน 

ท่านสนธิ แซ่"ลิ้ม ............ทองกุล" 
ผู้ซึ่ง เพียงกระสุน ............ผ่านแผ้ว 
ฤาเศษบาป ส่วนบุญ .........หนุนส่ง 
ธรรมเที่ยงแท้ คลาดแคล้ว..ช่วยผู้ ชูธรรม
 (กลอนแปดสุภาพ)
ขอพระองค์...ทรงสถิตย์กับท่าน 
เป็นสายธรรม สายธารการเมืองใหม่ 
ศิลาแลง กำแพงตั้ง กำบังภัย 
กับหัวใจ หาญกล้า พญาอินทรี 

เจ๊งเป็นเจ๊ง ตายเป็นตาย หมายโค่นแม้ว 
เหลี่ยมไปแล้ว เหลือ ไข่แม้ว ห้อยร้อยยี่ 
น้ำเงิน ฟ้า เขียวขี้ม้า สีกากี 
ทุนอัปรีย์ ยัดปาก พวกทากปลิง"พระวิญญาณ" โปรดประทาน ความหาญกล้า 
ดุจจอมทัพ โยธา พญาสิงห์ 
รองบาท ราชพลี We Love The King 
คือคนจริง รักชาติ ราชบัลลังก์ 

ณ ช่วงเวลานี้        

      ผมดู Astv น้อยลง ดู Fmtv มากขึ้น รายการ สงคราม สังคม ธรรมะ

การเมือง โดยท่านสมณะโพธิรักษ์(พ่อท่าน) ค่อยๆ เก็บเกี่ยวผลอันเกิดจาก

ความเข้าใจทีละเล็ก ทีละน้อย การถูกขัดเกลาด้วยคำสอน คำอธิบายแบบ

ผ่าเปรี้ยง!...ฟันธง ดื่มด่ำ ซึมทราบ ร่วมกับญาติธรรมในรายการ ..............

...................   .........................   ...................

     ผมเป็นคริสเตียน เชื่อพระเจ้า แต่ก็สนใจคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะ

ผมเป็นพุทธมาก่อน...เห็นว่า แนวทางคำสอน วิถีชีวิต ของชุมชนอโศก คือ

คำตอบหนึ่ง ในอีกหลายคำตอบ ที่จะพบได้ด้วยการปฏิบัติ

เดี๋ยวนี้ .......................      

    

      โคลงสี่สุภาพ บทที่สอง ผมแต่งขึ้นด้วยฉุกคิด...จากท่านสมณะโพธิ

รักษ์(พ่อท่าน) จากคำถามญาติธรรมที่ว่า "ทำไม คุณสนธิ...จึง

รอดตาย...? ท่านสมณะ...ตอบคำถามนี้(ที่ทะเลธรรม 31 กรกฎาคม

2552 อีกครั้งประมาณ กลางสัปดาห์ที่สอง...สิงหาคม รายการ

เดียวกัน) ท่านสมณะตอบว่า...."เป็นเรื่องบุญบารมี ถ้าไม่มีบุญบารมี

ตาย...3 คน รอดได้อย่างไร? แต่ไม่ใช่ จตุคามแน่...ตอบยาก บาง

อย่าง...เป็นเรื่องอจินไตย" .....(สรุปความ).................

...............................   .......................  .............


ครับ....ชาวพุทธต้องเชื่อ กฎแห่งกรรม 

เช่นเดียวกับชาวคริสต์ต้องเชื่อเรื่องความรอด ...........................................................  

แต่หากนับถือเงิน ก็แค่ทำ...เพื่อเงิน ไม่ได้เงิน...ไม่ทำ

ผู้ใช้เงิน...เพื่อทำทุกอย่าง กับ ผู้ทำทุกอย่าง...เพื่อได้เงิน 

ก็สมประโยชน์กันดี ไม่น่าประหลาดใจ... 


     เมื่อวันสุดท้ายมาถึง เราอาจได้มองลงไปเบื้องล่าง(คงเป็นนรก) เห็นคน

คุ้นเคย มองขึ้มมาด้วยสายตาละห้อย หรือ เราเองอาจได้มองขึ้นไปเบื้องบน

(คงเป็น  สวรรค์)... ....ซึ่งก็สายเสียแล้ว.... 

    

 โลกนี้..เป็นเพียงชั่วคราว อย่าดำเนินชีวิตโดยประมาท เตรียมตัวพร้อม

กลับบ้านเก่า....วันสุดท้ายของทุกคนมาถึงแน่...

แด่...เทพธิดาพันธมิตร                          แด่...เทพธิดาพันธมิตร

      แด่...เทพธิดาพันธมิตร     แด่...เทพธิดาพันธมิตร


หัวใจมั่น สายตามุ่ง สู่กรุงเทพ


หวังจะเก็บ เกี่ยวฝัน วันฟ้าใส


พันธมิตร ...เพื่อประชา..ธิปไตย


ก้าวสู่..การเมืองใหม่..ชัยประชา


Download เพลง 193 วันรำลึก

กายบอบบางทุกย่างเท้าที่ก้าวเดิน


สู่ถนน ราชดำเนิน อย่างหาญกล้า


มัฆวาน...สะพานชมัย...ใกล้สภา


สู่ทำเนียบ รัฐนาวา....ประชาชน


  
ทุกเย็นย่ำ ค่ำคืน ... รื่นฤทัย


แดดยามบ่ายสายลมพัดสะบัดฝน


คือนางฟ้า เทพธิดา บันดาลดล


พันธมิตร ประชาชน ... ผู้มีชัย.


                ...wannaprasart blog  คิดถึง...หลานคุกกี้ - 7 ตุลา อย่าลืมเขา

                                                                                                                                                                  คิดถึง...หลานคุกกี้ - 7 ตุลา อย่าลืมเขา                                                                                                                                                                                                               


                                                 
 คิดถึง...หลานคุกกี้ - 7 ตุลา อย่าลืมเขา  

คิดถึง...หลานคุกกี้ - 7 ตุลา อย่าลืมเขา


    คิดถึง...หลานคุกกี้

 
ทุกถ้อยคำ น้ำเสียง สำเนียงซื่อ 

หนูก็คือ ลูกของพ่อ ผู้กล้าหาญ 

แม่ของหนู คือผู้มี อุดมการณ์ 

ร่วมสืบสาน สังคมดี ที่เพียงพอ


หนูคือลูก คือหลาน พันธมิตร 

ต้องสูญเสีย ...อุทิศ ชีวิตพ่อ 

แต่เครือข่าย สายใยรัก จะถักทอ 

"มีแต่คนเขารัก..."ก็ พ่อหนูไง 
หนึ่งปีผ่าน เหมือนวันวาน "หลานคุกกี้" 

ทุกท่วงที ถ้อยคำ จำได้ไหม? 

ใจที่เศร้า คำที่ซึ้ง สะเทือนใจ 

"มาให้ได้ ให้มาทำ เพื่อพ่อ..."เธอ


7 ตุลา มาถึง ซึ่งวันนี้ 

คิดถึง หลานคุกกี้ บาย-ดี เหรอ? 

"หลานปังปอนด์" พี่-น้อง สองหลานเกลอ 

รักล้นเอ่อ เธอทั้งสอง ของ"แม่ปู"


7 ตุลา แม้จะผัน เมื่อวันผ่าน 

จะสืบสาน เจตนา ของพ่อหนู 

ดาวดวงนั้น ขอบฟ้านั่น หลานมองดู 

แสงพราวพรู สู่ขอบฟ้า ป๊า...หนูเอง


ลุงเทพ 7 ตุลาคม 2552 

(ร่วมรำลึก วีรชนผู้สูญเสีย ตลอดช่วงเวลาของการต่อสู้ 193 วัน)


                 ...wannaprasart blog

ต้นธารแห่งความยุติธรรม

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ต้นธารแห่งความยุติธรรม

 


ต้นธารแห่งความยุติธรรม


    ต้นธารแห่งความยุติธรรม 

(กาพย์ยานี ๑๑)


มนุษย์ เมื่อสืบพันธุ์ 

ก็สู้กัน เพื่อสร้างกฎ 

มึง กู ก็รู้หมด 

บัญญัติบท กฎ คำสั่ง


กฎเกณฑ์ เช่นตราชู 

คือจานคู่ และคันชั่ง 

มึง มัน ดันเสาดั้ง 

มีหรือหวัง จะตั้งตรง 

 


ตัวกู ก็ทนาย 

ด้วยต่างฝ่าย หมายประสงค์ 

ชูธรรม ดั่งชูธง 

ยุติลง ที่ต้นธาร    


สายธาร ยุติธรรม 

จากต้นน้ำ สามประสาน 

มึง กู สู่อัยการ 

ศาลสูงสุด สถิตที่ 

 

มนุษย์ มีศรีศักดิ์ 

ต่างตระหนัก ในศักดิ์ศรี 

พ่อกู องค์รพี 

แต่วิถี กูต้อยต่ำ


ผองกู ผู้ทุกข์ยาก 

ร่วมลำบาก และตรากตรำ 

เที่ยงตรง เป็นธงนำ 

ยุติธรรม เป็นต้นธาร.
"มอบแด่... ท่านสุวัตร อภัยภักดิ์ ท่านนิติธร ล้ำเหลือ และทีมทนายพันธมิตร ทุกท่าน..."  

ด้วยจิตคารวะ  

คันชั่ง ตราชูธรรม วันรพี 7 สิงหาคม 2552


               ...wannaprasart blogเท้าที่ย่าง ทางที่เลือกเท้าที่ย่าง ทางที่เลือก

    
   
  เท้าที่ย่าง ทางที่เลือก

 
  หนึ่งก้าว เท้าที่ย่าง  

เพียงหนึ่งทางที่เลือกสรร 

ผ่านปี เดือน และวัน  

หัวใจมั่นไม่สั่นคลอน

 
"ฝากฟ้า" มา "ฝากดิน" 

สองชีวิน ปูน กับ ปอน  

ชัดเจน ทุกวรรค ตอน  

ทุกจังหวะของชีวี  


มอบให้ คุณปอน และหลานปูน  

สุเทพ วรรณประสาท ๒๑ มกราคม ๒๕๔๙    ในมือหยาบอาบเหงื่อมีเนื้อนิ่ม  

ในแย้มยิ้มยินดีมีเหงื่อท่วม  

ในความงามความง่ายง่ายไม่กำกวม  

มีการร่วมแรงกันสร้างสรรค์งาน

   
เธอไม่เพียงทอผ้าดอกที่รัก  

แต่เธอถักทอชีวิตผลิต ผสาน  

เธอทอโลก ทอแรง แต่งตำนาน  

เป็นสายธารที่หล่อเลี้ยงเคียงแผ่นดิน

   
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 


ในอ้อมกอดแห่งขุนเขา


...ที่นี่  

ฝากชีวี  

ไว้กับ  

ผืนดิน  

แผ่นฟ้า  

และห้วงน้ำ  

อากาศที่บริสุทธิ์  

แมกไม้ที่เขียวขจี  

๐ ๐ ๐ ๐ ๐  

จิตใจเปี่ยมสุข  

สุขภาพกายที่แข็งแรง  

. . . . . . .  

ในอ้อมกอดแห่งขุนเขา  

ฟากฟ้าดาราพราวยามค่ำคืน  

ชื่นใจ. . . .เรามีไร่และมีรัก

   
                      ปอ

                   www.santipap.com
               webmaster@santipap.com


ทานตะวัน (ธนิศร์  ศรีกลิ่นดีและการร้องประสานเสียง)

เนื้อร้อง โดย  อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ทำนอง  อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี


ตะวันส่องใส    แดดฉายลงมา   ทาบทาทิวทุ่ง
แผ่วลมผ่านโรย    เหมือนโปรยกลิ่นปรุง   ดอกฟางหอมลอย
ดอกหญ้าดาว   วับวาวทางเกลื่อน   เหมือนดังหยาดพลอย
แตะนิดต้องน้อย  ราวมณีร่วงพรู   พัดพรายลงดิน

จะอยู่แดนไหน  สุดฟ้าแสนไกล   คะนึงถึงถิ่น
ด้าวแดนแผ่นดิน  ที่เราจากมา   เนิ่นนานแสนนาน
ดอกหญ้างาม   งดงามดังก่อน   หรือร่อนร่วงราน
แดดร้อนดินแล้ง  ลมระงมแผ้วพาน  บ้านนาป่าเขา

ทุ่มกายทุ่มใจ  เข้าโหมแรงไฟ   หัวใจแรงเร่า
ยิ่งสร้างยิ่งทำ  ระกำหนักเบา   ดิ้นรนหนทาง
เจ้ามิ่งขวัญ   ยิ่งวันยิ่งเดือน   ยิ่งเลือนยิ่งราง
ทอดทิ้งทุ่งร้าง วันและวันผ่านเยือน   เหมือนเดินทางไกล

ตะวันส่องแสง  สาดแสงลงมา  ทาบทาทางใหม่
ร่วมจิตร่วมใจ  ก้าวไปก้าวไป   ฝ่าภัยร้อยพัน
มิ่งขวัญเอ๋ย หัวใจเรามั่น   เหมือนทานตะวัน
เฉิดแสงแรงฝัน   กลางรวีตะวัน   สีทองส่องใส
   เรามิใช่เพียงผู้แสวงหา  
 ๐ เรามิใช่เพียงผู้แสวงหา     ๐ เพลงนางนวล - พลังเพลง       


    
     เรามิใช่เพียงผู้แสวงหา


สรรพสิ่ง วิ่งวนเวียน เปลี่ยนไฉน

ตามสาเหตุ ปัจจัย ให้เหมาะสม  

ส่วนมนุษย์ ปรับใจกาย ให้กลืนกลม 

สุขนิยม สร้างนิยาม ตามกฎเกณฑ์


เมื่อมนุษย์ เริ่มสรรสร้าง และรังสรร  

ผู้แข็งแรง แข็งขัน เริ่มขู่เข็น  

ผู้อ่อนแอ คับแค้น แสนลำเค็ญ  

มองไม่เห็น หนทางสู้ ผู้ขัดแย้ง     


มีมนุษย์ อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งสงสัย  

ปฏิเสธ กฎทั้งหลาย ด้วยหน่ายแหนง  

ผู้อ่อนแอ เริ่มเรียนรู้ ผู้แข็งแรง  

เสาะแสวง ปรัชญา กล้าท้าทาย


ยิ่งสงสัย ยิ่งดัดแปลง แสวงหา  

ยิ่งคัดค้าน ยิ่งหาญกล้า ท้ากฎหมาย

ชั่วชีวิต ต้องคับข้อง หมองใจกาย  

ชั่วชีวา ต้องมลาย ตลอดมา 


เขาเหล่านั้น ผ่านทุกข์ยาก ลำบากเข็ญ  

มิใช่เช่น เป็นเพียงผู้ แสวงหา  

เราต้องรวม ร่วมต่อสู้ ชูชัยมา  

มิ...เพียงผู้...แสวงหา นะพี่น้อง


สำนวน คันชั่ง ตราชูธรรม ๓๐ กันยายน ๒๕๒๙ 

ปรับปรุง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒

...สัมผัส...อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน

 

เพื่อชีวิตอันสั้นนั้นมีราคาเพื่อโลกที่งดงาม

                          

๐ คุณนลินรัตน์ ธรรมพุฒิพงศ์(ขวา)


ขอบทะเล เงินยวง โผบิน นางนวล 
หากลัว คลื่นลม กระหน่ำ 
ปีกกระพือ บินไป เห็นทาง กว้างไกล 
หาเคย จำผิด ทิศทาง


โบกบิน เทียมฟ้า ได้มอง ลับตา 
เจ้านั้น ใฝ่หา วิถีทาง
ฉันตั้งใจ จะเอา เยี่ยงอย่าง 
ท้าทาย ยืนหยัด อย่างทรนง

 
โดย วงพลังเพลง
    เพลงนางนวล  

เนื้อร้องแต่งโดย   : คุณนลินรัตน์ ธรรมพุฒิพงศ์
ทำนอง         : ดัดแปลงจากเพลงจีน"ไห่โอว"

 

ตราตุล ดุลยภาพ...


ตราตุล ดุลยภาพ...


     ตราตุล ดุลยภาพ...


     ตราตุล ดุลยภาพ...


บทสรุป แห่งตำนาน การต่อสู้

มีเพียงผู้ ชนะ และแพ้แน่

ผู้ชนะ คุมกฎเกณฑ์ คอยรังแก

ผู้อ่อนแอ ที่แพ้พ่าย ใจจำทน


ประชาชน วันนี้หรือ คือผู้แพ้

ถูกรังแก ยื้อแย่ง ทุกแห่งหน

เมื่อไหร่หนา มวลมหา ประชาชน

จะหลุดพ้น พันธนา พังทลาย  


 
เอาประชา เป็นฐาน ของคันชั่ง

ดุนเสาดั้ง ตั้งตรง จำนงหมาย

จับคานชั่ง วางลง ตรงเสาปลาย

สัมผัสท้าย ที่ปลายสุด จุดสมดุล


จานชั่งซ้าย ใส่สิทธิ ที่ล้ำค่า

จานชั่งขวา ใส่หน้าที่ ที่เกื้อหนุน

ทั้งซ้าย-ขวา ตราชูธรรม คอยค้ำจุน

เกิดตราตุล ดุลยภาพ กับสังคม แม้วันนี้ มีตราตุล ดุลยภาพ

โลภและลาภ ดุลยภาพ ก็ขื่นขม

เมื่อถอนทุน โอ้!.ตราตุล ก็ขุ่นตม

ดุลยภาพ ที่ชื่นชม คงรอคอย   


สำนวน คันชั่ง ตราชูธรรม ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๙ 

ปรับปรุง ๒๙ กรกฎา ๒๕๕๒

...สัมผัส...อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน 
     


  Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 12,618 Today: 9 PageView/Month: 86

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...